Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van gebr. van Ruyven BV, van Ruijvenlaan 3A te Poeldijk, E-mail: info@ruyven-dak.nl ,ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27229606.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan de in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde vennootschap, onder welke titel dan ook, zaken levert en/of ter beschikking stelt en/of enige prestatie verricht, waaronder, doch niet exclusief, begrepen een overeenkomst van koop, aanneming van werk of opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in het kader van de (totstandkoming van de) overeenkomst door partijen af te leggen verklaringen. Onder “prestatie” en “(af)levering” worden hierna, waar nodig, ook verstaan het uitvoeren van een opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een aannemingsovereenkomst. De in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde vennootschap wordt hierna aangeduid als: “v. Ruyven BV”. De wederpartij van v. Ruyven BV wordt hierna als: “afnemer” aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door v. Ruyven BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN

1. De offerten van v. Ruyven BV gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. v. Ruyven BV heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan, te herroepen.

2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven voor hun geldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke instemming zijdens de directie van v. Ruyven BV.

3. De (opdracht)bevestiging van v. Ruyven BV wordt geacht de overeenkomst/toezegging juist en volledig weer te geven, onverminderd het recht van de afnemer om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin van uitvoering van het werk, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Indien v. Ruyven BV geen opdrachtbevestiging verzendt, geldt de factuur als zodanig.

4. v. Ruyven BV heeft het recht om, indien geen overeenkomst tot stand komt, de kosten die zij in verband met de offerte maakt, aan de afnemer in rekening te brengen. 5. Indien v. Ruyven BV contracteert met een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap in oprichting blijft degene die met v. Ruyven BV handelde ook na de oprichting van en de bekrachtiging door de vennootschap, naast de vennootschap partij bij de overeenkomst. En voor het geheel aansprakelijk voor de aangegane verbintenis. 6. v. Ruyven BV heeft in geen geval de verplichting om de afnemer te waarschuwen voor onjuistheden in diens opdracht.
7. Indien v. Ruyven BV aan de afnemer een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeen komen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN PRIJSAANPASSING

1. De prijzen van v. Ruyven BV zijn exclusief BTW, voor particulieren inclusief BTW. Haar prijzen en aanbiedingen zijn – behoudens indien anders uit haar offerte of opdrachtbevestiging blijkt – erop gebaseerd dat:

a. v. Ruyven BV op het dak mag stoken en/of branden;
b. het verticaal transport van de materialen en gereedschappen door en voor rekening en risico van de opdrachtgever zal worden verzorgd; c. v. Ruyven BV onbelemmerd met het werk kan aanvangen en doorgaan;
d. door afnemer de overige verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en onverkort worden nageleefd.

2. Indien v. Ruyven BV niet onbelemmerd met de uitvoering van het werk kan beginnen en doorgaan en als gevolg daarvan wachttijd ontstaat, zal v. Ruyven BV deze wachttijd volgens het bij haar gebruikelijke tarief boven de aanneemsom in rekening brengen.

3. Indien v. Ruyven BV na het sluiten van de overeenkomst materiaal moet inkopen teneinde het voor verwerking/aflevering gereed te hebben, en de inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, dan wel indien andere kosten , waaronder die ter zake arbeid, sedert het tot stand komen van de overeenkomst hoger worden dan gecalculeerd, kan v. Ruyven BV het verschil aan de afnemer in rekening brengen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN AFNEMER

1. De afnemer is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen ten einde voorzienbare schade aan zijn eigendommen en/of die van derden te voorkomen ondermeer gaat het daarbij om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en/of maatregelen ter voorkoming van beschadiging als gevolg van neervallend gesteente en dergelijke. Nimmer is v. Ruyven BV aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins een bestaand dak moet betreden en als gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het maken van kosten kan worden voorkomen.

2. In voorkomend geval zal v. Ruyven BV de afnemer met betrekking tot de in de vorige alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan aan de in de vorige alinea omschreven verplichting afbreuk doet.

3. v. Ruyven BV kan in voorkomend geval naast de afnemer ook de omwonenden door middel van een pamflet waarschuwen voor het ontstaan van de in het eerste lid bedoelde schade. Indien er schade ontstaat, waarvoor v. Ruyven BV wordt aangesproken, zal de afnemer v. Ruyven BV, tenzij er aan de zijde van v. Ruyven
BV sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, terzake schade aanspraken van derden, vrijwaren.

4. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften, die van overheidswege of anderszins worden vereist of gesteld, voor de
uitvoering van het werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal v. Ruyven BV vrijwaren voor aanspraken van derden of anderszins door v. Ruyven BV te lijden schade, indien hij daarmee op enigerlei wijze in gebreke blijft.

5. De afnemer is – tenzij anders wordt overeengekomen – gehouden ervoor zorg te dragen dat voor zijn rekening en risico ter plaatse van het werk voldoende werk-, opslag- en schaftruimte, alsmede de nodige elektriciteits- en watervoorzieningen beschikbaar zijn.

6. De afnemer is gehouden het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of onroerende zaken te verzekeren, of te laten verzekeren, tegen schade die veroorzaakt kan worden door de uitvoering van het werk, bij een in Nederland toegelaten opstalen brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de Bedrijfsregeling Brandregres wordt gevolgd.

ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN EN OPLEVERING

1. Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken of de oplevering van een werk gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval v. Ruyven BV niet tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

2. v. Ruyven BV heeft het recht om af te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden in delen af/op te leveren respectievelijk uit te voeren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van het in de vorige alinea gestelde, verlengde termijn.

3. Indien v. Ruyven BV aan de afnemer in het kader van een koop van roerende zaken voor aflevering beschikbaar stelt, respectievelijk roerende zaken in het kader van de uitvoering van een werk op het werk wil aanleveren, is de afnemer verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer dit niet doet dan houdt v. Ruyven BV de betreffende zaken voor rekening en risico van de afnemer onder zich, zonder dat zij verplicht is om die zaken te verzekeren.

4. Ieder van de partijen heeft het recht om van de ander te verlangen dat na iedere fase van het werk een oplevering plaatsvindt. De afnemer is verplicht om na afloop van het in het kader van de oplevering te verrichten onderzoek een door v. Ruyven BV aan te bieden formulier op volledigheid en juistheid te onderzoeken. Voorts dient de afnemer, indien hij gebreken constateert, deze volledig op het formulier aan te tekenen. Kleine, niet essentiële, gebreken die v. Ruyven BV spoedig kan herstellen, leveren geen grond op om goedkeuring te onthouden, in welk geval de goedkeuring wordt geacht te zijn geschied onder de voorwaarde dat v. Ruyven BV dergelijke gebreken binnen een redelijke termijn opheft. Indien goedkeuring heeft plaatsgevonden, is de aansprakelijkheid van v. Ruyven BV beperkt tot gebreken die in geen geval ter gelegenheid van het in het kader van de oplevering uitgevoerde onderzoek konden worden ontdekt.

5. Indien v. Ruyven BV de op de voet van het bepaalde in het vorige lid schriftelijk, en op een redelijke termijn, van de afnemer verlangt dat tot oplevering, met het daaraan voorafgaande onderzoek, wordt overgegaan, en de afnemer daaraan niet voldoet, geldt (de betreffende fase van) het werk als goedgekeurd met de gevolgen als in de laatste zin van het vorige lid omschreven.

6. Indien geen van de partijen een oplevering verlangt dient de afnemer hetgeen in het volgende artikel is bepaald, in acht te nemen, waarbij geldt dat onder “aflevering” de terbeschikkingstelling van het werk moet worden verstaan.

ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN

1. De afnemer is verplicht om de door v. Ruyven BV verrichte prestatie onverwijld na haar aflevering op haar deugdelijkheid te keuren, voorzover deze keuring binnen dit tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Eventuele klachten terzake dient de afnemer binnen 2 x 24 uur schriftelijk en gespecificeerd bij v. Ruyven BV te melden.

2. Daarnaast dient de afnemer de door v. Ruyven BV verrichte prestatie binnen tien werkdagen na aflevering of uitvoering ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek heeft geopenbaard, binnen die termijn schriftelijk en gespecificeerd bij v. Ruyven BV te melden.

3. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de twee vorige leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen -doch in ieder geval binnen de termijn van één jaar als omschreven als in lid 1 van het volgende artikel- nadat de afnemer een gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij v. Ruyven BV schriftelijk te worden aangemeld. Deze regel geldt ook indien aan de prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door v. Ruyven BV geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die v. Ruyven BV kende of behoorde te kennen doch niet aan de afnemer heeft meegedeeld.

4. v. Ruyven BV heeft het recht om van de afnemer te verlangen dat hij op kosten van ongelijk een representatief monster uit de afgeleverde zaken aan v. Ruyven BV toezendt, onverminderd het recht van v. Ruyven BV om op ieder moment van de afnemer te verlangen medewerking te verlenen aan een door v. Ruyven BV gewenst onderzoek.

5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft v. Ruyven BV niet in behandeling te nemen en leiden niet tot haar aansprakelijkheid. Indien v. Ruyven BV dergelijke klachten toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt
als coulance, zonder dat daaruit blijkt van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en v. Ruyven BV in het kader
daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft v. Ruyven BV het recht om de prijs daarvan tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan de afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: BETALING EN KOSTEN

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. De afnemer kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien v. Ruyven BV aan haar afnemer een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan v. Ruyven BV verschuldigd is en van hetgeen v. Ruyven BV aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente. Deze rente is de afnemer ook verschuldigd indien hij aan v. Ruyven BV een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking heeft. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

2. De door de afnemer of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op die vorderingen waar voor v. Ruyven BV niet het in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht naar rato van het door v. Ruyven BV ingeschakelde derde te berekenen (uur)tarief, voorzover redelijk, met als minimum, wat betreft de gerechtelijke kosten, de buiten overeenkomst door de rechter te liquideren kosten, een en ander te vermeerderen met de door de derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

A.Eigendomsvoorbehoud:

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. v. Ruyven BV behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan de afnemer uitgeleverde en

uit te leveren zaken totdat de afnemer:
a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en,
b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die v. Ruyven BV ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de

desbetreffende overeenkomsten en,
c. de vorderingen heeft voldaan die v. Ruyven BV op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid voor andere vorderingen dan die van v. Ruyven BV Indien een derde de zaak voor de afnemer onder zich heeft, dan is de afnemer, indien hij jegens v. Ruyven BV tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan v. Ruyven BV mede te delen en mag v. Ruyven BV aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

B. Pandrecht:

Tussen partijen geldt dat ten behoeve van v. Ruyven BV op roerende ‐niet register- zaken die v. Ruyven BV van afnemer onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die v. Ruyven BV op de afnemer, uit welke hoofde ook, heeft en mocht verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat v. Ruyven BV de betreffende zaak onder zich krijgt.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien de afnemer de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft genomen kan v. Ruyven BV met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatig handelen in rechte worden aangesproken.

2. Indien v. Ruyven BV erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de afnemer daarop een beroep heeft gedaan, aan de afnemer mee te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie, dan wel het voltooien daarvan c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien v. Ruyven BV na deze mededeling binnen een redelijke termijn presteert betekent dit dat de overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn nagekomen, en is het gevolg daarvan dat de afnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de afnemer voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld die wordt toegewezen. V. Ruyven BV heeft het recht om – indien de afnemer daaraan redelijkerwijze kan voldoen – voorafgaande aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van de afnemer te verlangen dat hij de zaken, of een deel daarvan, ten aanzien waarvan bij v. Ruyven BV werd geklaagd, retourneert.

3. V. Ruyven BV beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, in het geval mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in het vorige lid omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal € 2.500, – exclusief omzetbelasting. De afnemer vrijwaart v. Ruyven BV tegen alle aanspraken van derden ‐waaronder aanspraken terzake enige regeling wegens productenaansprakelijkheid-, voor zover die aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven mochten gaan.

4. V. Ruyven BV is niet aansprakelijk indien en voorzover de afnemer de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet, dan wel niet volledig nakomt. 5. V. Ruyven BV aanvaart geen aansprakelijkheid voor de door haar uitgebrachte adviezen tenzij:

– v. Ruyven BV zich op de plaats van het gebruik van haar producten/het advies van de situatie op de hoogte heeft gesteld en, – v. Ruyven BV van de afnemer alle relevante informatie, gevraagd en ongevraagd, heeft ontvangen en,
– v. Ruyven BV een specifiek op die situatie afgestemd advies heeft gegeven en,
– de afnemer aantoont dat hij het advies van V. Ruyven BV volledig in acht heeft genomen.

6. Indien v. Ruyven BV aldus aansprakelijkheid wordt voor uitgebrachte adviezen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3 van dit artikel omschreven plafond. 7. Indien v. Ruyven BV aan de afnemer een garantie geeft, gelden de garantiebepalingen bij voorrang boven het geen in dit artikel is bepaald.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van v. Ruyven BV wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van v. Ruyven BV kan worden verlangd. Indien de overmacht situatie langer duurt dan twee weken heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of, voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.Op de overeenkomsten die v. Ruyven BV sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2. Alle geschillen die tussen v. Ruyven BV en de afnemer ontstaan, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Breda, Nederland, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daar tegen zouden verzetten, en onverminderd het recht van v. Ruyven BV om de afnemer in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.